Algemene Voorwaarden

 

TheShopbuilders.com is een handelsnaam van de VOF Cantique, gevestigd aan de Kryptonstraat 15 te Rijssen. Cantique richt zich, naast het leveren van webdiensten, ook op druk- en reprowerk en is uitgever van bladmuziek.

 

Artikel 1. Begrippen en Definities

1  Dienst: de webshop, website of software die TheShopbuilders.com aan Gebruiker in gebruik geeft en deze eventueel ook host of laat hosten en/of alle andere door TheShopbuilders.com aan Gebruiker geleverde diensten.

2  TheShopbuilders.com is de leverancier van de Dienst.

3 Gebruiker: de (rechts)persoon, altijd handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die de Dienst van TheShopbuilders.com afneemt.

4  Artikelen: De producten die de Gebruiker via de webshop aanbiedt.

5  Overeenkomst: de overeenkomst tussen TheShopbuilders.com en Gebruiker, op grond waarvan TheShopbuilders.com de Dienst verleent, inclusief deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2. Dienst

1  TheShopbuilders.com geeft standaardpakketten en -modules voor webshops in gebruik, die worden samengesteld volgens de wensen van Gebruiker. Daarnaast worden ook maatwerk toepassingen ontwikkeld. De inhoud (content) van de webshop of website wordt door Gebruiker.

2  Ondersteuning wordt verleend op basis van de regels zoals deze op de website van TheShopbuilders zijn gepubliceerd.

3  Onderhoud van de standaardpakketten behoort standaard bij de Overeenkomst. Voor onderhoud op maatwerk dient een separate overeenkomst te worden afgesloten.

 

Artikel 3. Overeenkomst

1  De overeenkomst tussen TheShopbuilders.com en Gebruiker komt tot stand nadat Gebruiker alle gegevens in het registratieproces heeft ingevuld en akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden.

2  TheShopbuilders.com heeft het recht om zonder opgaaf van redenen de aanmaak van een webwinkel of website te weigeren of ongedaan te maken.

 

Artikel 4. Rechten en plichten TheShopbuilders.com

1  TheShopbuilders.com doet al het mogelijke om de Dienst altijd volledig beschikbaar te stellen aan Gebruiker. Helaas kan daardoor niet worden gegarandeerd dat de Dienst altijd volledig beschikbaar is. Als de Dienst niet (volledig) beschikbaar is, doet voor TheShopbuilders.com er alles aan het probleem zo snel mogelijk op te lossen en geldt artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

2 In sommige gevallen kan er sprake zijn van overmacht, waardoor het voor TheShopbuilders.com niet mogelijk is om de Dienst beschikbaar te stellen. Voorbeelden hiervan zijn een terroristische aanslag, oorlog, staking van personeel, een brand, een natuurramp of digitale aanvallen (bijvoorbeeld DDoS) en inbraken of beslaglegging op de door ons gebruikte servers. Ook andere oorzaken voor overmacht zijn denkbaar. In het geval van overmacht heeft TheShopbuilders.com het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen. TheShopbuilders.com hoeft in dat geval geen schade te vergoeden aan de gebruiker.

3  TheShopbuilders.com mag naar eigen inzicht en zonder overleg met Gebruiker wijzigingen aanbrengen in de Dienst. Daarnaast mag TheShopbuilders.com derden inschakelen bij de uitvoeren van haar werkzaamheden of diensten.

4  TheShopbuilders.com mag in de Dienst en e-mails naar de klanten van Gebruiker een hyperlink en/of afbeelding plaatsen, waaruit blijkt Gebruiker van de diensten van TheShopbuilders.com gebruik maakt. Daarnaast kunnen er technische redenen zijn waarom Gebruiker in bepaalde gevallen de naam van TheShopbuilders.com kan terugvinden in het internetadres van de webshop of website van Gebruiker.

5  TheShopbuilders.com mag technische maatregelen nemen ter bescherming van zichzelf en de Dienst. Gebruiker mag deze beveiligingsmaatregelen niet verwijderen of ontwijken.

6  Indien de Gebruiker zich niet houdt aan de afspraken of TheShopbuilders.com heeft het vermoeden dat dit zo is, dan heeft TheShopbuilders.com het recht haar verplichtingen ten opzichte van de Gebruiker op te schorten. Dit betekent dat TheShopbuilders.com over mag gaan tot tijdelijke of permanente sluiting van de webshop of website.

 

Artikel 5. Rechten en plichten van Gebruiker

1  Gebruiker verkrijgt met de Overeenkomst het niet-exclusieve recht om de Dienst te gebruiken voor het opzetten en beheren van één (1) webshop of website.

2  TheShopbuilders.com vraagt van Gebruiker enkele (persoons)gegevens. Gebruiker is verplicht om de gevraagde gegevens in de beheeromgeving van de webshop of website naar waarheid in te vullen en actueel te houden.

3  Gebruiker stemt er mee in dat TheShopbuilders.com de (persoons)gegevens bewaart en gebruikt voor het uitvoeren van de Overeenkomst. In de Privacy Policy van TheShopbuilders.com staat omschreven hoe wordt omgegaan met de gegevens die worden verzameld. De meest recente versie van de Privacy Policy is te raadplegen op de website van TheShopbuilders.com.

4  In het geval dat de politie, justitie of een andere autoriteit TheShopbuilders.com verzoekt om de persoonsgegevens van Gebruiker ter beschikking te stellen, worden deze gegevens alleen verstrekt als dit volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens is toegestaan. In geval van een vordering wordt Gebruiker hierover geïnformeerd, tenzij TheShopbuilders.com gevorderd wordt dat niet te doen. TheShopbuilders.com is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zo’n vordering.

5  Wanneer een derde ons wijst op onrechtmatig of inbreuk makend gedrag door Gebruiker vraagt TheShopbuilders u daarop zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen 1 week) te reageren. Hierna beslissen wij hoe te handelen. Indien het naar ons oordeel een spoedeisend geval betreft kunnen en mogen wij direct ingrijpen. Wij hebben het recht om de uitvoering van de Diensten (gedeeltelijk) op te schorten, materiaal te verwijderen of (het gebruik van) Dienst te blokkeren als (wij redelijkerwijs vermoeden dat) inbreuk wordt gemaakt op deze Algemene Voorwaarden, rechten van derden of wet-en regelgeving of als sprake is van excessieve belasting van systemen van ons of onze toeleveranciers.

6  Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het exploiteren van de webshop of website en dient zich daarbij te houden aan de wet- en regelgeving. TheShopbuilders.com heeft het recht de webshop/website (tijdelijk) te sluiten als blijkt dat niet aan deze voorwaarden wordt voldaan. Dat is onder meer (maar niet uitsluitend) in geval van (een vermoeden) van: • Het aanbieden van gestolen producten; • Het aanbieden van illegale producten, zoals drugs en andere verboden middelen of diensten; • Het aanbieden van producten waarbij inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, zoals auteursrecht, copyright of eigendomsrecht.

7  Gebruiker doet al het mogelijke de (persoons)gegevens van zijn/haar klanten zo goed mogelijk te beschermen. Gebruiker zal in verband hiermee zijn/haar wachtwoord geheimhouden en regelmatig wijzigen. Als Gebruiker verzuimt de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen te treffen – al dan niet op advies van TheShopbuilders – is TheShopbuilders.com daarvoor niet aansprakelijk. In het geval TheShopbuilders.com hiervoor wordt aangesproken geldt artikel 11 sub 3.

 

Artikel 6. Prijzen

1  Alle prijzen van TheShopbuilders.com zijn vermeld in euro’s. Deze prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere van toepassing zijnde overheidsheffingen.

2  TheShopbuilders.com heeft het recht de prijzen aan te passen. Dit is geen reden om het contract voortijdig te beëindigen.

3  Prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. TheShopbuilders.com heeft dan het recht alsnog de juiste prijs in rekening te brengen.

 

Artikel 7. Betalingen

1  TheShopbuilders.com stuurt Gebruiker periodiek een factuur. Het factuurbedrag wordt vervolgens geïnd via automatische incasso. TheShopbuilders.com hoeft geen betalingsherinneringen te sturen om vervolgstappen te nemen.

2  In geval van niet tijdige betaling heeft TheShopbuilders.com het recht om Gebruiker toegang tot de Dienst te weigeren. Dit gebeurt in principe automatisch twee weken nadat de betaaltermijn is verstreken en betaling achterwege is gebleven. TheShopbuilders.com is dan niet verplicht de schade die Gebruiker hierdoor lijdt of de kosten die Gebruiker hierdoor maakt te vergoeden. Gebruiker is dan nog steeds verplicht de openstaande factuur/facturen te betalen.

3  Bij uitblijven van betaling zal TheShopbuilders.com de vordering ter incasso uit handen geven. Alle daarmee gemoeide kosten worden aan Gebruiker doorbelast. De berekening van de buitengerechtelijke incassokosten sluiten aan bij de ‘Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten’.

4 Op maatwerk en andere door TheShopbuilders.com aantoonbaar gemaakte kosten (zoals bijvoorbeeld de registratie van domeinnamen) kan nooit restitutie worden verleend.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

1  Zoals in artikel 5 sub 1 verwoord, verkrijgt Gebruiker alleen het recht gebruik te mogen maken van de Dienst. Alle (intellectuele) eigendomsrechten die rusten op of voortvloeien uit de Dienst komen aan TheShopbuilders.com toe. Inbreuk hierop, bijvoorbeeld door deze Dienst of delen daarvan te kopiëren en/of te wijzigen, is niet toegestaan.

 

Artikel 9. Duur en beëindiging

1  De overeenkomst wordt, tenzij anders in de aanbieding van TheShopbuilders.com vermeld, aangegaan voor de duur van de in het bestelproces gekozen contractperiode. Als Gebruiker de Overeenkomst na deze periode wil beëindigen, kan Gebruiker tot veertien (14) dagen vóór het einde van de contracttermijn per  e-mail of post opzeggen. De opzegging is definitief zodra TheShopbuilders.com deze heeft bevestigd. Wordt de Overeenkomst niet opgezegd, dan wordt deze telkens verlengd met opnieuw dezelfde contractperiode. Zie hiervoor Artikel 12 sub 4. 2.

Naast de rechten die TheShopbuilders.com op grond van de wet heeft, heeft TheShopbuilders.com het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, in de volgende gevallen:

 

• als Gebruiker faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
• als Gebruiker (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan Gebruiker (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• als Gebruiker de beschikking over zijn/haar vermogen geheel of gedeeltelijk verliest;
• als Gebruiker onder curatele of bewind is gesteld;
• als Gebruiker niet aan de bepalingen uit artikel 5 sub 5 voldoet.

2  Als TheShopbuilders.com de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op mag zeggen, rust op Gebruiker nog steeds de verplichting alle openstaande facturen te voldoen

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1  TheShopbuilders.com is niet aansprakelijk voor de schade die Gebruiker lijdt, wanneer Gebruiker niet (ongestoord) gebruik kan maken van de Dienst. Hierbij maakt het niet uit of dit wordt veroorzaakt door een storing of doordat TheShopbuilders.com Gebruiker geen toegang geeft tot de Dienst, bijvoorbeeld omdat TheShopbuilders.com het vermoeden heeft dat Gebruiker de Overeenkomst niet nakomt. Ook is TheShopbuilders.com niet aansprakelijk als er sprake is van overmacht, zoals omschreven in artikel 4 sub 2. In geen geval is TheShopbuilders.com aansprakelijk voor de door Gebruiker misgelopen verkopen. Dit is slechts anders als de schade opzettelijk is veroorzaakt of er sprake is van grove schuld. Het is aan te raden om zelf een extra verzekering af te sluiten voor deze gevallen.

2  TheShopbuilders.com doet er alles aan om de gegevens van Gebruiker veilig te stellen, maar kan deze veiligheid niet garanderen. TheShopbuilders.com is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het verlies van gegevens die zijn verzameld of gecreëerd door het gebruik van onze Dienst.

3  TheShopbuilders.com werkt samen met partners en externe partijen die b.v. een koppeling of integratie hebben met de Dienst van TheShopbuilders.com. Deze partijen zijn niet werkzaam voor of bij TheShopbuilders.com.  TheShopbuilders.com is niet aansprakelijk voor schade Gebruiker lijdt door het gebruik van diensten van deze partners of externe partijen.

 

Artikel 11. Derden

1  TheShopbuilders.com biedt Gebruiker de mogelijkheid om een webshop of website te starten, maar is verder op geen enkele manier betrokken bij het bedrijf van Gebruiker. TheShopbuilders.com is dus ook geen partij bij de overeenkomsten die Gebruiker sluit met de klanten of bezoekers van webshop of website. Gebruiker is zelf verantwoordelijk/ aansprakelijk voor het aangeboden assortiment, de producten en/of diensten, de kwaliteit en dergelijke. TheShopbuilders.com kan dus niet worden aangesproken op de door Gebruiker aangeboden producten en/of diensten, de kwaliteit en deugdelijkheid hiervan, de reclameuitingen en de (wijze van) afhandeling van de bestellingen en/of betalingen.

2  TheShopbuilders.com is nooit aansprakelijk en is nooit verplicht enige schade te vergoeden die een derde lijdt ten gevolge van (de koop van een product of dienst in) de webshop.

3  Indien TheShopbuilders.com door derden wordt aangesproken voor een kwestie waarvoor Gebruiker verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, dan is Gebruiker verplicht ons te vrijwaren voor iedere aanspraak van deze derde. Vrijwaren betekent onder andere dat Gebruiker ons bijstaat (in een procedure) tegen deze derde en alle schade vergoedt die TheShopbuilders.com hierdoor lijdt. TheShopbuilders.com zal Gebruiker zo spoedig mogelijk informeren als zo’n situatie zich voordoet. Gebruiker zal deze derde onmiddellijk schriftelijk laten weten dat niet TheShopbuilders.com maar Gebruiker verantwoordelijk en/of aansprakelijk is. Werkt Gebruiker niet of onvoldoende mee, dan zal TheShopbuilders.com zichzelf verdedigen. Alle kosten die TheShopbuilders.com hierdoor maakt worden volledig aan Gebruiker doorbelasten.

 

Artikel 12. Domeinnamen

1  TheShopbuilders.com Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de domeinnaam.

2  Indien Gebruiker een domeinnaam aanvraagt, gaat Gebruiker ermee akkoord dat TheShopbuilders.com deze op naam en risico van Gebruiker laten registreren bij een door TheShopbuilders.com gekozen domein hostingpartij.

3  Indien TheShopbuilders.com door derden wordt aangesproken in verband met het gebruik van de domeinnaam, dan is Gebruiker verplicht TheShopbuilders.com te vrijwaren voor iedere aanspraak van deze derde. Hiervoor geldt dezelfde vrijwaringsplicht als bij artikel 11.3.

4  Bij het einde van de Overeenkomst vervalt de voor Gebruiker geregistreerde en gekoppelde domeinnaam per eerstvolgende vervaldatum. Als je je domeinnaam wilt kunnen blijven gebruiken, dan ben je hier zelf verantwoordelijk voor en dien je hiervoor zelf alle noodzakelijke stappen te nemen. Wij kunnen hierbij alleen behulpzaam zijn door je een verhuiscode te verstrekken. Een verhuiscode verstrekken wij pas als jij aan al je (betalings)verplichtingen op basis van de Overeenkomst hebt voldaan.

5  Domeinnamen worden geregistreerd voor de duur van één (1) jaar en daarna steeds met een jaar verlangd. Deze registratie wordt jaarlijks vooraf gefactureerd en bedragen kunnen niet worden gerestitueerd. Bij niet tijdige betaling vervalt (na betalingsherinnering) de registratie van de domeinnaam automatisch.

6  Als Gebruiker de domeinnaam na beëindiging van de Overeenkomst wil blijven gebruiken, dan is Gebruiker hier zelf verantwoordelijk voor en dient zelf alle noodzakelijke stappen te nemen.  TheShopbuilders.com kan alleen behulpzaam zijn door het verstrekken van een verhuiscode. Een verhuiscode wordt alleen verstrekt als Gebruiker aan alle (betalings)verplichtingen op basis van de Overeenkomst heeft voldaan.

 

Artikel 13. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

1    TheShopbuilders behoudt zich het recht voor haar Dienst, de Pakketten en deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Gebruiker zal de gewijzigde Voorwaarden per e-mail ontvangen. De nieuwste Voorwaarden worden automatisch aanvaard, tenzij de Gebruiker schriftelijk bezwaar heeft gemaakt binnen een periode van 30 dagen na ontvangst van de gewijzigde Voorwaarden. Gebruiker heeft in dat geval het recht om zijn diensten binnen de gestelde opzegtermijn te beëindigen. Indien er sprake is van kleine wijzigingen van ondergeschikt belang of wijzigingen die het gevolg zijn van nieuwe of veranderde wetgeving, zal Webwinkelhouder de Voorwaarden altijd aanvaarden.

 

Artikel 14.  Diversen

1  Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Als een geschil ontstaat tussen ons welke voortvloeit of samenhangt met deze Overeenkomst, dan is de Nederlandse rechter in het arrondissement Almelo bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

2  Alleen met schriftelijke toestemming van TheShopbuilders.com kan Gebruiker de rechten en verplichtingen op grond van de Overeenkomst overdragen aan een derde.

3  Het is mogelijk dat een bepaling uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden in strijd met de wet blijkt te zijn en daardoor niet geldig (nietig) is. Dit betekent niet dat de volledige Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden niet meer geldig is/zijn. Als deze situatie zich voordoet, zal TheShopbuilders.com samen met Gebruiker zoeken naar een bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij de oude bepaling, maar niet in strijd is met de wet.

 

Artikel 15. Toepassing Algemene voorwaarden

1   Op alle aanbiedingen die TheShopbuilders.com doet en de Overeenkomst die wordt gesloten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2   Op alle overeenkomsten zijn ook ons privacybeleid van kracht: Klik hier.